Ga naar hoofdinhoud

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website op  www.kistos.nl (onze “site”) gebruikt. Uw gebruik van deze website is onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden, samen met ons Privacybeleid en Cookiebeleid. Door door te gaan met toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze website, bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden en Beleidsregels accepteert. Indien u dit niet doet, staak dan onmiddellijk alle gebruik van onze website.

INFORMATIE OVER ONS  
www.kistos.nl is een website die eigendom is van en beheerd wordt door Kistos Nederland, Alexanderstraat 18, 2514JM Den Haag, Nederland (“Wij”).

Kistos Nederland, een in Nederland opgerichte vennootschap met twee werkmaatschappijen, Kistos NL1 B.V. (KvK nr. 37117836) voor onshore activiteiten en Kistos NL2 B.V. (KvK nr. 63654954) voor offshore activiteiten. Vestigingsadres: Alexanderstraat 18, 2514JM Den Haag, Nederland.

WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN
We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen.

Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, omdat deze bindend voor u zijn.

WIJZIGINGEN AAN ONZE WEBSITE
We kunnen onze website van tijd tot tijd bijwerken en de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud van onze site op elk moment verouderd kan zijn en dat we niet verplicht zijn om deze bij te werken.

We garanderen niet dat onze site, of enige inhoud ervan, vrij zal zijn van fouten of weglatingen.

KISTOS PUBLICEERT DE WEBSITE “ZOALS HET IS”, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAT BETREFT DE WERKING VAN DE WEBSITE, DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE OF DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN VERWEZEN (VOOR ZOVER DERGELIJKE GARANTIES KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ONDER ENIGE TOEPASSELIJKE WET) EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS Kistos PLC NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIEZEN OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT (WAARONDER, ZONDER BEPERKING, DIRECT OF INDIRECT VERLIES VAN WINST), GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF ANDERSZINS INCIDENTELE SCHADE DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP WELKE WIJZE DAN OOK.

De informatie op de Website vormt geen uitnodiging om te investeren in aandelen of andere effecten, of enige andere producten of diensten of anderszins een overeenkomst aan te gaan met Kistos of enig ander bedrijf. De verstrekte informatie mag niet worden vertrouwd in verband met enige beleggingsbeslissing. U moet altijd passend professioneel advies inwinnen met betrekking tot dergelijke zaken.

Het verleden van Kistos of enig ander bedrijf dat op de Website wordt genoemd, kan niet worden beschouwd als een leidraad voor de toekomstige prestaties. De prijs van aandelen en het daaruit voortvloeiende inkomen kunnen zowel dalen als stijgen en beleggers kunnen het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag mogelijk niet terugkrijgen.

TOEGANG TOT ONZE SITE
Onze site is gratis toegankelijk.

We garanderen niet dat onze site, of enige inhoud ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze site is tijdelijk toegestaan. We kunnen de toegang tot alle of een deel van onze site opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien om welke reden dan ook onze site op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang tot onze site te verkrijgen.

U bent er ook verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en Cookiebeleid en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij zich eraan houden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en u mag uittreksels downloaden van enige pagina(‘s) van onze site voor uw persoonlijk gebruik en u mag anderen binnen uw organisatie attent maken op de inhoud die op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van enig materiaal dat u heeft afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audio-sequenties of grafische afbeeldingen afzonderlijk gebruiken van de bijbehorende tekst.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van de inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een specifieke licentie daarvoor van ons of onze licentiegevers te verkrijgen.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, eindigt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u (of, indien wij dat verzoeken, vernietigen) alle kopieën van het door u gemaakte materiaal retourneren.

GEEN VERTROUWEN IN INFORMATIE Onze site is geen advertentie en de inhoud op onze site wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als aanbod om welke goederen of diensten dan ook te verstrekken.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, doen we geen uitspraken, garanties of garanties, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, dat de inhoud op onze site accuraat, volledig of actueel is.

BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID
Onze site en de inhoud die beschikbaar is op of via onze site worden aangeboden op basis van “zoals het is” en zonder enige garantie, vertegenwoordiging of andere voorwaarden met betrekking tot hun volledigheid of juistheid.

Voor zover de wet dit toelaat, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, vertegenwoordigingen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of enige inhoud die erop beschikbaar is, hetzij expliciet of impliciet.

Wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens enige gebruiker voor enig verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, zelfs als voorzienbaar, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van, of de onmogelijkheid om gebruik te maken van, onze site, of enig gebruik van of vertrouwen (hetzij door u of enige persoon die door u is geïnformeerd) op enige inhoud die op of via onze site wordt weergegeven.

Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies van winst, verkoop, bedrijf of omzet, noch voor bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie, noch voor enig indirect of gevolgschade.

Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of het downloaden van enige inhoud ervan, of vanaf een website die via links van of naar onze site wordt bereikt.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die aan onze site zijn gekoppeld. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door ons van die gekoppelde websites. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

Iemand die geen gebruiker is van onze site overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden, kan geen van deze gebruiksvoorwaarden afdwingen. Niets in deze gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid of Cookiebeleid (hierboven genoemd), schept enige samenwerkings-, joint venture- of agentschapsrelatie tussen u en ons.

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid of het Cookiebeleid onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd tot het minimum dat nodig is om deze geldig, wettelijk en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of het betreffende gedeelte ervan geacht te zijn verwijderd. Elke wijziging of verwijdering van een bepaling of gedeelte daarvan krachtens deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid of het Cookiebeleid (indien van toepassing).

VIRUSSEN
We garanderen niet dat onze site veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze site. U moet uw eigen virusbeschermingssoftware gebruiken en ervoor zorgen dat deze up-to-date is.

U mag onze site niet voor illegale of ongepaste doeleinden gebruiken, noch misbruiken door opzettelijk virussen, trojaanse paarden, wormen, logicabommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die is verbonden met onze site.

U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Bij schending van deze bepaling pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen elke schending aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten melden en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke schending wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

KOPPELING NAAR ONZE SITE U
mag een link maken naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en wettige manier doet en onze reputatie niet schaadt of ervan profiteert.

U mag geen link maken op een manier die suggereert dat er enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant bestaat, als die er niet is. U mag geen link naar onze site maken op een website die niet van u is. Onze site mag niet worden ingekaderd op een andere site, noch mag u een link maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina.

We behouden ons het recht voor om toestemming voor het maken van links zonder kennisgeving in te trekken.

NEEM CONTACT MET ONS OP
Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u een e-mail sturen naar info-nl@kistosplc.com

Bedankt voor uw bezoek

Back To Top