Ga naar hoofdinhoud

FAQ

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier

Contact opnemen

Algemeen

Sinds 2021 is Kistos Nederland actief op de Noordzee. Het bedrijf is gevestigd in Den Haag van waaruit het projecten uitvoert en leidt. De focus en expertise liggen bij de opsporing, ontwikkeling en productie van offshore aardgas voor binnenlands verbruik uit velden in het Nederlandse deel van de Noordzee. Daarbij besteedt Kistos specifiek aandacht aan het minimaliseren van de CO2-uitstoot.

Kistos Nederland werd in 2020 opgericht. Na de overname van het Nederlandse bedrijf Tulip Oil door moederbedrijf Kistos PLC in 2021, werden de activiteiten van Tulip Oil voortgezet onder de naam Kistos Nederland. Tulip Oil startte in 2010 met het opsporen en winnen van aardgas in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Het managementteam van Kistos Nederland bestaat voor het merendeel uit Nederlanders onder leiding van René Borsch als algemeen directeur.

Er werken op dit moment 25 mensen bij Kistos Nederland.

Kistos Nederland streeft er naar onze activiteiten op een veilige, verantwoorde en transparante manier uit te voeren. Dat wil zeggen, met minimale impact op het milieu en de omgeving. Zo wil Kistos Nederland voor mogelijke gaswinning in het gebied, gebruik maken van een klein onbemand winningsplatform dat werkt op duurzame energie. Het beoogde platform heeft geen gasbewerkingsinstallatie aan boord en stoot geen emissies uit naar de buitenlucht en oppervlaktewater.

Het afgelopen jaar produceerde Nederland 8,9 miljard kuub aardgas op het Nederlandse deel van de Noordzee, Kistos Nederland heeft in 2022 ongeveer 300 miljoen kubieke meter gas geproduceerd. Dat is 3,3% van het totaal geproduceerde gas op de Noordzee.

In juni 2020 is het Akkoord voor de Noordzee vastgesteld met een looptijd tot 2030. Hierin staan de afspraken tussen de rijksoverheid en belanghebbenden over keuzes en beleid die de strategische opgaven ten aanzien van de energietransitie uit het Klimaatakkoord, het natuurherstel en een gezonde toekomst voor de visserij op de Noordzee, concreet en langdurig met elkaar in balans brengen. Over de winning van aardgas op de Noordzee is de afspraak gemaakt dat deze beperkt blijft tot onder het niveau van de binnenlandse gasconsumptie. Winning van aardgas op de Noordzee beperkt dan ook de importbehoefte van aardgas uit het buitenland.

Zie voor meer informatie de website van het Noordzeeoverleg: www.noordzeeoverleg.nl

Kistos Nederland heeft het Noordzeeakkoord niet getekend, maar houdt zich bij activiteiten op de Noordzee aan de afspraken die in het akkoord zijn gemaakt. Dit houdt onder meer in dat we bij onze projecten en werkzaamheden gebruik maken van de Best Beschikbare Technieken (BBT) en bij de start van nieuwe projecten een bijdrage leveren aan natuurverbetering in het gebied.”

Nee, deze informatie berust op de plannen die Tulip Oil acht jaar geleden had. Kistos Nederland heeft andere plannen. Daarom hebben we de opsporingsvergunning voor het Terschelling Noord (TEN)-gebied teruggegeven aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. We willen geen aardgas winnen op of onder Terschelling. Wij focussen op het M10/M11 gebied. En als we daar bruikbaar aardgas opsporen en gaan winnen, dan zullen we gebruik maken van een klein, onbemand winningsplatform dat werkt op duurzame energie.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beslist als bevoegd gezag over het toekennen van een opsporingsvergunning aan een aardgasproducent. Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen u daarom naar dit ministerie.

Vragen naar aanleiding inloopbijeenkomsten op 30 en 31 oktober Terschelling

Proefboring

De proefboring duurt ongeveer drie maanden. Er is een projectie gemaakt van de zichtbaarheid van het boorplatform. Deze zichtbaarheid is vergelijkbaar met de scheepvaart in de vaarroute ten noorden van Terschelling.

Voor de proefboring wordt een boorplatform naar de locatie (ongeveer 9 kilometer ten noorden van Terschelling nabij de scheepvaartroute) gesleept. Tijdens de proefboring wordt het boorgruis opgevangen en naar land afgevoerd om te worden verwerkt. De boorinstallatie is verlicht omdat er ‘s nachts ook wordt gewerkt. Het winningsplatform is ‘s nachts onverlicht, met uitzondering van de wettelijk verplichte navigatieverlichting (veiligheid).

De proefboring duurt ongeveer drie maanden en staat vooralsnog gepland voor – op z’n vroegst – eind 2024.

Voor wat betreft het onderwatergeluid is met name het heien van de conductor van belang. Deze werkzaamheden duren kort (minder dan 24 uur). Er worden maatregelen genomen om de impact voor het milieu en de omgeving beperkt te houden.

De CO2-uitstoot van het boorplatform tijdens de proefboring (duur ongeveer drie maanden) is vergelijkbaar met die van een zeeschip. De CO2-uitstoot van het beoogde winningsplatform is nihil vanwege het gebruik van zonne- en windenergie.

Het boorplatform is niet aangesloten op de gasinfrastructuur. Bij de proefboring komt aardgas naar boven dat op het platform moet worden verbrand (afgefakkeld). Affakkelen is aan strenge voorwaarden verbonden. Om de impact op het milieu en de omgeving zo klein mogelijk te houden, vindt het affakkelen voornamelijk overdag plaats.

Eén garantie kunnen we u geven, op of onder Terschelling zelf wil Kistos Nederland geen aardgas winnen. Daarom hebben we de opsporingsvergunning voor het TEN-gebied aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat teruggegeven. Wij concentreren ons enkel en alleen op het gebied M10/M11. We voeren onze activiteiten uit op de Noordzee, niet vanaf het eiland.

Het ontwerp van de boorputten is nog niet afgerond. Gelet op de geografische locatie van het gebied ten opzichte van de locatie waar het boorplatform komt te liggen, is gedeeltelijk schuin (horizontaal) boren waarschijnlijk.

Booractiviteiten zijn relatief stil en de afstand tussen de boorlocatie en het eiland is groot, namelijk zo’n 9 kilometer. We zullen onderzoeken of de booractiviteiten te horen zullen zijn.

Op basis van eerdere praktijkervaringen met proefboringen op de Noordzee is de verwachting is dat de impact op het zeeleven in het M11-gebied beperkt zal zijn. In het kader van de vergunningsaanvraag zal deze impact nader onderzocht en beschreven worden.

Voor zover bekend zijn er aan een proefboring zelf geen onomkeerbare risico’s verbonden.

Gaswinning

Mocht in het M11-gebied voldoende bruikbaar aardgas worden gevonden, dan wordt een winningsvergunning aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Onderdeel van de aanvraag van een winningsvergunning is het opstellen van een Milieu Effect Rapportage. Hierin zal aandacht worden besteed of en zo ja in hoeverre er sprake zal zijn van bodemdaling en van de eventuele gevolgen als er van bodemdaling sprake zal zijn.

Ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV heeft in opdracht van Kistos Nederland een projectie (afbeelding) gemaakt van wat er van het winningsplatform te zien zal zijn vanaf het strand van Terschelling. Door de afstand (zo’n 9 kilometer) en zijn geringe grootte zal het winningsplatform nauwelijks zichtbaar zijn. Onderdeel van de winningsaanvraag is het opstellen van een Milieu Effect Rapportage. Hierin zal deze projectie worden opgenomen.

Er is ook een projectie gemaakt van de zichtbaarheid van het (grotere) boorplatform dat gedurende drie maanden een proefboring zal doen. De zichtbaarheid van dit platform is vergelijkbaar met de scheepvaart in de vaarroute ten noorden van Terschelling.

In de omgevingswet is het de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de verschillende belangen af te wegen van alle activiteiten op de Noordzee.
Voor wat betreft onze activiteiten streven wij er naar deze op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren, met een minimale impact op het milieu en de omgeving. Wij committeren ons aan het Noordzeeakkoord. Dit betekent onder meer dat de Best Beschikbare Technieken (BBT) worden gebruikt en dat bij de start van nieuwe projecten actief gezocht wordt naar manieren waarop een bijdrage aan natuurverbetering in het betreffende gebied kan worden geleverd.

Mocht in het M11-gebied voldoende bruikbaar aardgas worden gevonden en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verleent ons een winningsvergunning, dan gaan we gebruik maken van een klein onbemand winningsplatform waar geen gasbehandeling plaatsvindt, dat wordt aangesloten op de bestaande gasinfrastructuur en werkt op zonne- en windenergie, waardoor er geen emissies zijn naar lucht en water. Het onderhoud aan het platform vindt, per schip, vier keer in het jaar plaats.

Bij de winning van aardgas worden stoffen uitgestoten die schadelijk zijn en daarom binnen de eisen van de vergunning moeten blijven.

Voor zover bekend is er geen verbinding tussen het M11-gebied en het Terschelling Noord (TEN)- gebied dat zich gedeeltelijk onder het eiland bevindt. De effecten van de eventuele gaswinning in het M11-gebied zullen worden onderzocht in de Milieu Effect Rapportage.

Zowel tijdens een proefboring als bij gaswinning vanaf een productieplatform, zijn er automatische afsluiters geplaatst. Dat zijn reguliere veiligheidsvoorzieningen, zodat bij een aanvaring pijpleidingen onmiddellijk worden afgesloten als een platform wordt aangevaren. In het kader van de vergunningsaanvraag worden aanvaringsrisico’s beoordeeld.

De beoordeling van de impact voor het milieu en omgeving als een schip tegen het platform aan vaart, is onderdeel van de aanvraag van een winningsvergunning.  Om een (boor-/winnings)platform heen bevindt zich een 500 meter-veiligheidszone om het aanvaringsrisico te beperken. In deze zone is geen scheepvaart (inclusief visserij) toegestaan. Een andere belangrijke veiligheidsvoorziening zijn de automatische afsluiters. Heeft een schip een aanvaring met een platform, dan worden de putten automatisch afgesloten.

De aanleg van de transportleiding en het aantal boringen bij een eventueel vervolg op de proefboring zijn geen onderdeel van de vergunningsaanvraag voor de proefboring en om die reden nog niet bestudeerd. We kunnen daar op dit moment dus geen uitspraken over doen.

Mocht in het M11-gebied voldoende bruikbaar aardgas worden gevonden, dan wordt een winningsvergunning aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Onderdeel van de aanvraag van een winningsvergunning is het opstellen van een Milieu Effect Rapportage. Hierin zal aandacht worden besteed aan de impact van de aanleg van de transportleiding en eventuele verdere boringen op het milieu en de omgeving.

Back To Top